fbpx

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a TeamGuide Menedzsment Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.channel.personalguide.hu honlapon keresztül nyújtott „PersonalGuide Channel” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

1) A Szolgáltatás nyújtója:

 

Név: TeamGuide Menedzsment Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:  2083 Solymár, Budai Nagy Antal u. 45.

Cégjegyzékszám:  13-09-189347

Adószám:  26136907-2-13

Email cím:  hello@teamguide.hu

Bankszámlaszám:  12100011-17894869-00000000

 

2) A Szolgáltatás leírása

 

A Szolgáltató által nyújtott „PersonalGuide Channel” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható pszichológiai, személyiségfejlesztéssel, vezetéssel kapcsolatos ismereteket, oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagok számára konkrét, gyakorlatban is használható, önfejlesztésben alkalmazható pszichológiai, vezetéspszichológiai tudást adjon át.

 

3) A szerződés tárgya

 

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében személyiségfejlesztéssel, vezetéspszichológiával kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és hetente közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a TeamGuide Kft., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

 

4) A szerződés létrejötte

 

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.personalguide.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

5) Jelentkezés visszaigazolása

 

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 

6) Az előfizetési díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

 

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi vagy éves megbízási díjra jogosult (a Tag választásától függően) és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. A Szolgáltató bizonyos különleges ajánlatai keretében a szerződés megkötését követő 7 naptári napon ingyen nyújtja a fenti Szolgáltatását (a továbbiakban: „Ingyenes próbaidőszak”). A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

 

7) A megbízási díj teljesítése

 

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, SimplePay nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A SimplePay általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https:// https://simplepay.hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A megrendelés gomb lenyomása után vagy bizonyos ajánlatok esetében az ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta vagy évente esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról. Az előfizetés a Tag által bármikor lemondható, ezután az előre megfizetett időszak végéig nyújta a Szolgáltató a Szolgáltatást, utána a tananyag nem elérhetőek többet a Tag számára.

 

8) Számlázás

 

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet az Adminisztrációs központon keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

9) Felmondás kezdeményezése

 

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát (egy egyszerű kérés az előfizetés megszüntetéséről) a hello@teamguide.hu  emailcímre elküldve vagy a tanulói fiókjában az erre kialakított űrlapon keresztül kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – az előre megfizetett időszak végéig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

 

10) Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

 

A fogyasztónak nem minősülő Tag az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, azaz lemondhatja az előfizetést. Ekkor nem kerül levonásra tagdíj a megadott bankkártyáról és semmilyen további kötelezettsége nincs a Tagnak.

 

11) A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

 

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti. A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 

12) Rendes felmondás

 

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

 

13) Rendkívüli felmondás

 

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

14) Kártérítési felelősség kizárása

 

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

15) Szerzői jogok

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://channel.personalguide.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

16) Teljességi záradék

 

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

17) A szerződés hatálya

 

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

18) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

 

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

19) Panaszkezelés

 

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@teamguide.hu A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

20) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

 

Vereb Gábor E.V.

6100 Kiskunfélegyháza Kazinczy u. 20.

67673122-1-23

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja. Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.personalguide.hu/pgc-aszf weboldalon.

 

21) Recurring kártyaregisztrációs nyilatkozat

 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

 

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.personalguide.hu.) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

 

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

 

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

 

22) Adattovábbítási nyilatkozat

 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelő által a www.personalguide.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, lakcím, adószám

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a  SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

  1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailben)

 

Címzett: *

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)